Annamalai's Weblog

ஓர் அழகான மாலை

with 2 commentsகார் நீல வானில்
கோடி விண்மீன்களோடு
தேய்பிறை நிலவு.

மாலைத் தென்றலில்
இலையுதிர்ந்த மரங்கள்
மெல்ல அசைந்தாடின.

சென்ற வாரப் பனிப்பொழிவு
பூமியெங்கும்
இலவம்பஞ்சு கம்பளமாக.

வெருச்சோடிய சாலைகளின்
மௌன ராகம்
தனிமைக்கு துணையாக.

வண்ணங்கள் குறைந்தாலும்
எண்ணங்கள் பொங்கி எழுகிறது
இந்த அழகான குளிர்கால மாலையில்.

புகைப்படம் – http://www.pixadus.com

Advertisements

Written by Annamalai

January 17, 2011 at 12:54 PM

Posted in கவிதை

Toys

leave a comment »


 

Companions, in a world created by me,
They helped me set my imagination free;
What seemed impossible in the real world that I got to see,
Was fulfilled in that dream world they offered me;
Without a spoken word, time used to flee,
When without a care, we weaved our own little story;
An unquenchable thirst, they created in me,
And I used to long for the joy of their company.

But treasures they may no longer be,
For I seem to be uninterested in their secret calls and humble pleas;
True are the words of wise elders who then said to me,
“Oh! These childhood pleasures.. You’ll outgrow them with age and maturity..”;
My passions are now different, as I can clearly see,
From those neglected toys lying in a corner, quiet and dusty;
I now realize, that to be a part of that joyful family,
Your childhood is the only entry fee.


Photo – Internet

Written by Annamalai

January 14, 2011 at 9:07 PM

Posted in Poems

The Magician

with 2 comments


His moment of Prestige
Was my moment of deception;
Yet I wasn’t piqued…
Nay, I even encouraged him!
I wonder why…

Ah! Now I see…
That for those few hours,
He was able to bring out the child in me!

Photo – Internet

Written by Annamalai

January 14, 2011 at 7:31 PM

Posted in Poems

Contemplations of a dustbin (In Verse)

with 2 comments


Lonely Dustbin

 

 

 

 

 

 

 

Alone by the dark corner
I stand, hidden away from all things joyful and gay;
A strange company I do garner
Of despairing souls, withering by the day.

Showy, over-protective wraps, now destined for the scraps;
Soldierly peels and rinds, now stripped and left behind;
Tickets, receipts and bills, now crumpled, devalued and dead-still;
And the unimaginative grey dust and hair, now ensconced in a place where nobody would care.

“Am I a deathbed?” I wonder…
I may be, I can’t help that…
But all I provide my companions with, is Solace
At the autumn of their lives… Serenity at life’s twilight…

 

Photo – Internet

Written by Annamalai

January 13, 2011 at 7:21 PM

Posted in Poems

Gossamer Speaking

with 9 comments 

I wonder who I am… I am so delicate, yet I think I hold the two rocks upon which I stand, apart; sometimes I feel I am desperately holding on to two lives torn asunder… Oh, why should you care to know what I think or feel? But I’m speaking to you because I find you listening and I don’t want to bore you…

I have a couple of friends and perhaps you would care to learn about them… First let me introduce this peculiar woman, wind… At good times, she brings me scent and music and dances with me… I go to sleep in her lap as she caresses my hair… But there are also times when she is unpredictable; I have to break a thread or two of my own body to stand her fury, though I don’t know why she is angry…

And then, this nomadic guy who comes to me at dawn, sits at my feet all through the day and disappears at twilight… In appearance he is very similar to me… I don’t know his name and I don’t know if I can trust him either… He is very evasive… And servile too… He also distorts himself – this at first, I thought he employed to tease me, but observed that it was his nature to distort himself every now and then… I try to speak to him but he leaves me at twilight… I ask him his whereabouts but he wouldn’t tell me… Although he stays with me throughout the day, I sometimes think he is more a servant of the light than a friend of mine, as he goes away during my loneliest hours…

And now, the night… He is beauty personified… The skies blush before his arrival… His attire is so refined that I sometimes feel I look shabby when in his company… He is a good listener… I see him drinking my words… But at times it also appears that I’m draining my heart into an abyss… I don’t know if I’m abusing him… Like me, he too respects and enjoys his solitude…

Now let me take a look at the skies…

Oh, you’re still listening!! Hmm, so you see after all that I’m not alone… What else can I tell you?… Maybe you would like to know what I wish? Yes I’ll tell you… I wish I could turn into a butterfly… I would choose a blue color for my wings and flaunt them among the roses and the sunflowers… The flowers would welcome me with radiant smiles and give me the best honey in them… Ah, after all I would be a robber seducing the world with my innocent looks…

Do you know how it feels like to be invisible?… I wan…

Hullo there… What a pleasant surprise?… I’ve heard that tune before… Oh yes I like it… Coo! you wanted to gift it to me?… But why?… You don’t know why?… Oh come, come… Fine, lets dance…

Please excuse me…

 

Photo – Internet

Written by Annamalai

May 23, 2008 at 2:22 PM

Posted in Miscellaneous